UDRŽITELNOST

 

Udržitelnost pro nás znamená, že našim zákazníkům nabízíme přidanou hodnotu v podobě inovativních výrobků s nízkým obsahem emisí, výrobků šetrných k životnímu prostředí. Spojujeme ekonomické myšlení s ohledem na budoucnost a naší zodpovědností za zdraví člověka a přírodu s naším know-how a vášní k našim výrobkům.

Naše výrobky jsou zárukou nízkého obsahu emisí (viz řada Öko-Line) a zdravého bydlení. Jsou proto mimořádně vhodné pro použití při výstavbě trvale udržitelných staveb. Naše výrobky sleduje v celém svém produkčním cyklu - od těžby resp. výroby surovin, přes naší vlastní produkci až po jejich užití na stavbě a likvidaci odpadu. Rovněž výroba udržitelného balení hraje velkou roli. Jsme si dobře vědomi vlivu našich výrobků na životní prostředí a jsme držiteli řady ekologických deklarací (EPD). Tato naše znalost je základem pro vývoj udržitelných výrobků


Udržitelná výstavba a certifikace budov

Stavebnictví patří k nejintenzivnějším hospodářským odvětvím. Proto udržitelnost bude v něm hrát stále důležitější úlohu. Stavět udržitelným způsobem znamená, že již od projektování stavby, přes její realizaci až po užívání musí být ochrana životního prostředí středobodem pozornosti. S tím je ruku v ruce spojena ochrana přírodních zdrojů surovin a zdraví člověka. Zároveň musí být optimálně využit ekonomický potenciál.   

Tzv. systémy certifikace budov stanoví principy pro udržitelné stavby v uceleném konceptu, který kvantitavně hodnotí ekologickou, sociální a ekonomickou kvalitu budov. 

V průběhu doby si prakticky ve všech zemích světa vytvořili vlastní národní systémy pro osvědčování staveb. V Německu se v první řadě prosadil hodnotící systém Německého společnosti pro udržitelnost staveb (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) DGNB a americký systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), který je rozšířen v celé řadě ostatních zemí. Britský systém certifikace staveb BREAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)  je v Německu občas používán.

Všeobecně byla pro budovy stanovena celá řada různých kriterií, jako např. u systému DGNB mezi jiným náklady životního cyklu, využití plochy, bezbariérový přístup, ochrana proti hluku a spotřeba zdrojů. Čím více kritérií je splněno, tím více získává stavba celkových bodů a tím lepší je ocenění budovy např. DGNB platinovou, zlatou nebo stříbrnou plaketou.

Jedním z nejdůležitějších kritérií u všech certifikací staveb pro posuzování stavebních materiálů je jejich vliv na kvalitu vzduchu ve vnitřních prostorech. Například v systému DGNB musí kladečské materiály splňovat předpisy EMICODE EC 1 nebo Modrého anděla, aby mohly být zahrnuty do projektu stavby podle kriterií DGNB.

Chcete-li vědět, které výrobky splňují tato kritéria: Kontaktujte nás.

EPD - ekologická deklarace

Jaký vliv má ten či onen výrobek na životní prostředí? Na tuto a jiné otázky odpovídá tzv. deklarace ekologických výrobků. EPD - ekologická deklarace (EPD -  Environmental Product Declaration) představuje dokumenty, které kvantifikují u výrobků vliv na životní prostředí v celém jeho životním cyklu. K tomu se EPD opírá o metodu ekologického cyklu (viz info-box níže).

V EPD na několika stránkách jsou obsaženy všechny relevantní informace k vlivu výrobku na životní prostředí v celém jeho životním cyklu. Vedle informací fyzikálních vlastností stavby jsou zde uvedeny základní materiál a jejich původ, popsány informace o výrobním procesu a informace k jejich zpracování. Rovněž jsou zde uvedeny technické aspekty, informace o testování a ověřování a srovnatelné informace nezávislých expertů o vlivu výrobků na životní prostředí. 

EPD je v rámci posuzování udržitelnosti stavby rozhodujícím předpokladem pro její certifikaci (např. podle DGNB). Poskytuje věrohodné a nezávislými experty ověřené a srovnatelné informace o vlivu výrobku na životní prostředí. 

Cílovou skupinou jsou především architekti a plánovači, kteří mají na zřeteli ekologická kritéria a udržitelnost výrobků, které zařadí do svého projektu. Tím je pro hodnocení udržitelnosti vystavena ekologická bilance celé stavby. 

Značku ekologické deklarace EPD najdete na stránce příslušného výrobku. Veškeré EPD, stejně jako informace k tomuto tématu lze najít na domovské stránce Institutu pro stavebnictví a životní prostředí. (Institut für Bauen und Umwelt)

Nová generace UZIN ÖKOLINE

S Modrým andělem a EMICODE EC 1 PLUS

Od počátku 90let označuje UZIN ÖKOLINE výrobky chudé na emise a nemající škodlivý vliv na zdraví člověka. Na tom se do dnešní doby nic nezměnilo. Naopak: nová generace UZIN ÖKOLINE vedle značení EMICODE EC 1 získala nyní značení EMICODE EC 1 PLUS a ekologické značení "Modrý anděl". 

Tím ještě lépe naplňuje přání veřejnosti a privátních zákazníků - zcela bez kompromisů v otázce kvality a zpracování. Známá značka "Modrý anděl" není pouze vyžadována při výběrových řízeních na veřejné stavby, ale stále více je vyžadovaná i ze strany soukromých investorů. "Modrý anděl" představuje důvěryhodný symbol zdravotní a ekologické nezávadnosti.


Posuzování životního cyklu

LCA - Life Cycle Assessment (Posuzování životního cyklu)

Ekologická bilance neboli posuzování životního cyklu v souladu s normou 14040ff systematicky posuzuje celý životní cyklus výrobku od těžby surovin, přes energetickou náročnost výroby až po jeho použití, zpracování odpadu a jeho konečnou likvidaci stejně jako nároky na jeho dopravu. Jsou zahrnuty, jak veškeré vstupy jakými jsou suroviny, energie tak i výstupy jako jsou např. odpad a emise do životního prostředí. Ze získaných údajů se stanovuje výsledek vlivu na životní prostředí. Například stanoví potenciál globálního oteplení (ve zkr. "GWP" -  Global Warming Potential), který udává emise CO2 do ovzduší během celého životního cyklu výrobku a tím i jeho případnou škodlivost na klima naší planety.

UZIN KE 66 Vlákny vyztužené lepidlo pro PVC - designové krytiny a kaučuk

Disperzní lepidlo pro PVC-designové krytiny, kaučuk v pásech a deskách do 4 mm a PVC krytiny

  • krátká doba odvětrání
  • vynikající zpracovatelské vlastnosti
  • velmi nízká spotřeba
  • CO2-neutrální produkt*

UZIN PE 360 PLUS K použití připravená penetrace

Disperzní penetrace odolná vlhkosti pro savé podklady, potěry a betonové podlahy

  •  připravená k použití
  • způsobilá pro stříkání
  • odolná proti alkalické vlhkosti
  • rychle schnoucí
  • redukuje savost podkladu 

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu