UZIN UTZ Česká republika s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje pro podnikatele (AVB)

§ 1  Obecně

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. července 2020 a jsou zveřejňovány na webových stránkách prodávajícího www.wolff-tools.cz. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, nebo zrušit. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně informovat na svých webových stránkách. Smlouvy, jejichž obsah je tvořen VOP, se však nadále řídí zněním VOP platným a účinným v době uzavření smlouvy, pokud si smluvní strany nesjednají jinak.

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv, ve kterých společnost UZIN UTZ Česká republika s.r.o., IČ: 25730649, se sídlem Českomoravská 2255/12a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65065, vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen „prodávající").

1.3. Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi prodávajícím a objednatelem mají přednost před zněním těchto VOP.

§ 2  Dodávky zboží

2.1. Společnosti UZIN UTZ Česká republika s.r.o. je výhradním dovozcem zboží na český trh následujících značek: UZIN, Pallmann, codex, Wolff, arturo, RZ, Pajarito a Lägler

2.2. Není-li sjednáno jinak, dodávky se uskutečňují na základě písemných objednávek zaslaných na e-mail: prodej.cz@uzin-utz.com

2.3. Zboží je expedováno podle dispozic (druh zboží, velikost objednávky, termín doručení, apod.) z následujících míst:
Skladu dodavatele:
- Lagermax s.r.o. – U prioru 1/1059, Praha 6
- MM-Praha s.r.o. – U Stavoservisu 3/659, Praha 10
- UZIN UTZ Česká republika s.r.o., Českomoravská 2255/12a, Praha 9
Přímo od výrobce

2.4. Objednávky v celkové hodnotě vyšší než 22 000 Kč bez DPH jsou dodávány na místo určení zdarma. K objednávkám v hodnotě méně než 22 000 Kč bez DPH je připočítáván manipulační poplatek následovně:
- Dodání výrobků značky Uzin, Pallmann, codex na místo určení – manipulační poplatek 500 Kč bez DPH
- Zaslání výrobků Wolff, Lägler poštou – 120 Kč bez DPH
- Osobní vyzvednutí výrobků značky Uzin, Pallmann, codex a arturo v jakémkoliv skladu dodavatele – 120  Kč bez DPH
- Dodání výrobků značky arturo na místo určení – přefakturace nákladů na dopravu

§ 3  Platební podmínky

3.1. Platba na fakturu se splatností
V kupní smlouvě uzavřené s odběratelem může být dohodnuta splatnost s dalšími podmínkami, za jakých je možné dodávat zboží na fakturu a kdy může být již vyžadována platba předem.

3.2. Platba předem
V případě, že nemá odběratel uzavřenou kupní smlouvu, je vyžadována úhrada kupní ceny před dodáním zboží.  
Úhradu objednaného nebo již dodaného zboží je možné provést následujícími způsoby:
Bankovní převodem na účet společnosti UZIN UTZ Česká republika – bankovní spojení jsou uvedena na všech námi vystavených fakturách 
Platba kartou v sídle společnosti – Českomoravská 2255/12a, 190 00 Praha 9
Platba v hotovosti v síle společnosti – při dodržení zákonných podmínek pro platbu v hotovosti 

3.3. Prodlení s placením kupní ceny
V případě prodlení s placením kupní ceny zaplatí kupující úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

3.4. Zboží je až do okamžiku úhrady majetkem prodávajícího.

3.5. Kupující se zavazuje v případě neodebrání zboží tak, jak se k této povinnosti zavázal, uhradit veškerou škodu, jež porušením jeho povinností prodávajícímu vznikla (náklady na dopravu, zkrácení expirační doby zboží a jiné).  Škodu se zavazuje uhradit do 14 dnů ode dne jejího vyčíslení a doručení výzvy k úhradě prodávajícím.

§ 4  Ceny a cenová zvýhodnění

Základní cena se řídí ceníkem platným pro dané období. Platný ceník Vám v zašleme na vyžádání na adrese prodej.cz@uzin-utz.com.
Veškerá cenová zvýhodnění jsou s odběratelem stanovena jednotlivě v kupní smlouvě.

§ 5  Vrácení zboží

Vrácení zboží (s výjimkou reklamace) je možné pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě. Na vrácené zboží bude vystaven opravný daňový doklad snížený o náklady související s vrácením zboží (přeprava, manipulace). Konečná výše manipulačních nákladů závisí na druhu a množství vráceného zboží a bude upřesněna před případným vrácením zboží. 

§ 6  Záruky a reklamace

Společnost UZIN UTZ Česká republika s.r.o. poskytuje na dodávané zboží záruku na deklarované vlastnosti výrobku podle jeho charakteru – 6,9,12 a 24 měsíců. Doba minimální skladovatelnosti výrobku je uvedena na obalu výrobku. Společnost poskytuje záruku pouze na výrobky, které jsou skladovány v souladu s pokyny uvedenými v technických listech.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu